Chăm sóc vé số của bạn

Để đủ điều kiện thanh toán bất kỳ giải thưởng nào theo quy tắc trò chơi, một vé trúng thưởng phải, trong số các điều kiện khác, không bị rách, cắt xén hoặc bị xóa dưới bất kỳ hình thức nào.

Tiếp tục đọc